ترجمه مدارک شرکت ها

 

مدارک شرکتها شامل اساسنامه شرکت، اظهارنامه ثبت شرکت، روزنامه رسمی شرکت (آگهی تاسیس، تغییرات و ...) است که همگی باید ممهور به مهر اداره ثبت شرکتها و روزنامه رسمی کل کشور باشند. در این صورت قابل ترجمه و تایید دادگستری و وزارت خارجه می باشند. در غیر اینصورت این نوع مدارک صرفا با مهر مترجم رسمی دارای اعتبار است.

 

نشانی : تهران ، جمهوری ، چهار راه استانبول ، پاساژ گالری گلشن ، طبقه اول ، واحد 37

تلفکس : 66737301 - 66737299

ایمیل : info@etminantranslation.ir

مترجم مسئول : ماندانا منصوری